صفحه اصلی > مکمل های بدنسازی : گلوتامین : فواید ، کاربرد ها و عوارض جانبی

گلوتامین : فواید ، کاربرد ها و عوارض جانبی

گلوتامین یک آمینواسید مهم با عملکردهای بسیاردر بدن است. بلوک سازنده پروتئین وبخش مهمی از سیستم ایمنی است.

علاوه بر این گلوتامین نقش ویژه ای در سلامت روده دارد.

بدن شما بطور طبیعی این آمینواسید را میسازد و آن را همچنین در غذاها یافت میشود.شما ممکن است هنوز مطمئن نباشید که گلوتامین اضافی از مکمل ها برای سلامت بهینه نیاز دارید.این مقاله توضیح میدهد که چرا گلوتامین مهم است و راجب مزایا وایمنی مکمل های گلوتامین بحث میکند.

گلوتامین چیست؟

گلوتامین یک آمینواسید است.آمینواسیدها مولکول هایی هستند که نقش های زیادی در بدن اجرا میکنند.هدف اصلیشان ایجاد بلوک های ساختمانی برای پروتئین است.پروتئین برای ارگان ها حیاتی هستند.آنها همچنین عملکردهای دیگری مانندانتقال مواد اصلی در خون و مبارزه کردن با ویروسها و باکتری های مضردارند.

مانند آمینواسیدهای دیگر، در شکل های متفاوتی وجود دارد:ال-گلوتامین و دی گلوتامین.آنها تقریبا یکسان اند اما کمی ترکیب مولکولی متفاوتی دارند.

حالتی که در غذاها و مکمل هاپیدا میشودال-گلوتامین است.بعضی مکمل ها آن را به عنوان ال-گلوتامین ثبت میکنند،اما بقیه براحتی از اصطلاح گسترده تر گلوتامین استفاده میکنند

در حالی که ال-گلوتامین برای ایجاد پروتئین و اجرای عملکردهای دیگر استفاده میشود،دی-گلوتامین به نظر میرسدکه نسبتا در جاندار زنده اهمیتی ندارد.

ال-گلوتامین میتواند بطور طبیعی در بدن شما تولید شود.در حقیقت،آن فراوان ترین آمینواسید در خون و دیگر مایعات بدن است.به هرحال،مواقعی هستند که نیازهای گلوتامین بدن  شما بیشتراز توانایی آن برای تولید گلوتامین است.

بنابراین،آن یک آمینواسید ضروری مشروط در نظر گرفته میشود.یعنی آن باید از یک رژیم تحت شرایط خاص کسب شودمانند آسیب یا بیماری .همچنین،گلوتامین یک مولکول مهم برای سیستم ایمنی و سلامت روده است.

خلاصه:

گلوتامین یک آمینواسید مهم است.ال-گلوتامین شکلی است که در غذاها یافت میشودو همچنین در مکمل ها و بدن انسان.آن قسمتی از پروتئین در بدن شما است و در عملکرد ایمنی و سلامت روده نیز دخالت دارد.

در غذاهای زیادی یافت میشود:گلوتامین به طور طبیعی در غذاهای گوناگونی یافت میشود.تخمین زده شده است که یک رژیم معمولی شامل3تا6گرم در هر روز است.اما این  میتواند بر طبق رژیم خاص شما تغییر کند.بیشترین میزان در محصولات حیوانات بخاطر محتوای بالای پروتئین یافت میشود.با این حال،بعضی غذاهای گیاهی درصد بالایی از آن را در پروتئینشان دارند.

یک مطالعه از تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته برای تعیین اینکه چه مقدار ال-گلوتامین در غذاهای گوناگون یافت میشود استفاده کرده است در زیر درصدهایی از پروتئین که از گلوتامین ساخته شده در هر غذا هستند:

تخم مرغ:4/4درصد(6/0گرم هر 100گرم تخم مرغ)

گوشت گاو:8/4درصد(2/1گرم هر 100گرم  گوشت)

شیر بدون چربی:1/8درصد(3/0گرم هر 100 گرم شیر)

نوفو:؟(ساخته شده از سویا):1/9درصد(6/0گرم هر 100گرم نوفو)

برنج سفید:1/11درصد(3/0گرم هر 100 گرم برنج)

ذرت:2/16درصد(40/0گرم هر 100گرم ذرت)

اگرچه بعضی منابع گیاهی مانند برنج سفید و ذرت،درصد بالایی از پروتئین دارندکه از گلوتامین ساخته شده ،بطور کلی محتوای پایینی از پروتئین دارند بنابراین گوشت و سایر محصولات حیوانی ساده ترین راه ها برای گرفتن میزان بالایی از آن هستند.متاسفانه،محتوای دقیق گلوتامین بسیاری از غذاهای خاص مورد تحقیق قرار نگرفته است.با این حال،بخاطر اینکه گلوتامین قسمت ضروری پروتئین است ،بصورت بالقوه هر غذا شامل پروتئین ،شامل مقداری گلوتامین نیز خواهد بود.

تمرکز بر کسب پروتئین کافی در رژیم غذایی کلی تان،یک راه ساده است که به طور بالقوه میزان گلوتامین که مصرف میکنید را افزایش دهید.

خلاصه:

تقریبا هر غذا شامل پروتئین،شامل گلوتامین نیز خواهد بود.اما اندازه اش تغییر میکند.غذاهای حیوانی بخاطر محتوی پروتئینی شان منابع خوبی هستند.کسب پروتئین کافی در رژیم غذایی تانمیتواند شما رامطمئن سازد که به اندازه کافی گلوتامین کسب میکنید.

برای سیستم ایمنی مهم است

یکی از مهم ترین عملکردهای گلوتامین، نقش های آن در سیستم ایمنی است آن منبع سوخت حیاتی برای سلول های ایمنی است،شامل سلولهای خونی سفیدو سلول های خاص روده.با این حال سطوح خونی اش میتواند بخاطرصدمات عمده،سوختگی ها یا جراحی ها کاهش یابد.

اگر نیاز بدن برای گلوتامین بیشتر از توانایی آن برای تولیدش است بدن شما ممکن است ذخایر پروتئین را تجربه کند و بشکند مانند عضله،برای افزایش بیشتر این آمینواسید.بعلاوه،عملکرد سیستم ایمنی وقتی میزان ناکافی از گلوتامین در دسترس است میتواند به خطر بیوفتد.به خاطر این دلایل رژیم غذایی پرپروتئین رژیم غذایی با گلوتامین بالا یا مکمل های گلوتامین اغلب بعد از آسیب های عمده مثل سوختگی ها تجویز میشود.

مطالعه ها همچنین گزارش کرده اند که مکمل های گلوتامین ممکن است سلامتی را توسعه بخشند،کاهش عفونت ومنجر به ماندن کوتاه مدت در بیمارستان بعد از عمل جراحی است.

علاوه بر این آنها نشان داده شده اند که باعث بهبود بتا و کاهش هزینه ها در بیماران بدحال میشوند.مطالعات دیگر نشان داده اند که مکمل های گلوتامین ممک است همچنین عملکرد ایمنی را در حیوانات مبتلا شده با باکتری یا ویروس را توسعه بخشد.با این حال پشتیبانی محکمی برای مزایاها در بزرگسالان سالم وجود نداردو نیازهای این اشخاص ممکن است از طریق رژیم غذایی و تولیدطبیعی بدن یافت شود.

خلاصه:گلوتامین نقش مهمی را در عملکرد ایمنی اجرا میکند.با این حال در طول بیماری یا آسیب بدن ممکن است قادر به تولید آن به اندازه کافی نباشدمکمل های گلوتامین ممکن است به بهبود عملکرد ایمنی کمک کندو ذخایر پروتئین رادر بدن حفظ کند.

در سلامت روده نقش دارد:

مزایای سیستم ایمنی گلوتامین به نقش آن در سیستم سلامت روده وابسته است در بدن انسان،روده ها بزرگترین قسمت سیستم ایمنی در نظر گرفته میشونداین بخاطر سلول های روده ای بسیاری با عملکردهای ایمنی است،همچنین تریلیون ها باکتری که درروده شما زندگی میکنند و بر سلامت ایمنی اثر میگذارد.گلوتامین یک منبع مهم انرژی برای سلولهای ایمنی روده ای است آن همچنین کمک میکند به نگهداری سد بیندرون روده تانو بقیه ی بدنتان،در نتیجه در برابر نشتی روده محافظت میکند.این از حرکت باکتری های مضر و سم دار از روده های شما به بقیه ی بدنتان جلوگیری میکند.به علاوه،برای رشد طبیعی مهم است و از سلول های روده محافظت میکند.بخاطر نقش عمده روده ها در سیستم ایمنی ،گلوتامین ممکن است مفید باشد بر سلامت ایمنی کلی تان از طریق ساپورت سلول های روده.

خلاصه:

روده های شما بخش اصلی سیستم ایمنی تان است.گلوتامین یک منبع انرژی برای سلول های ایمنی و روده آن همچنین کمک میکندبه حفظ و نگهداری سد بین روده ها و بقیه بدن و اهدافی با رشد مناسب روده.

تاثیرات بر روی کسب عضله و اجرای تمرین:

به خاطر نقش آن به عنوان بلوک ساختمانی پروتئین،بعضی محققان آزمایش کرده اند که آیا گرفتن گلوتامین به عنوان مکمل کسب عضله را توسعه میبخشد یا اجرای تمرین را.در یک مطالعه ،31نفر گلوتامین با یک داروی بی اثر در طول 6هفته تمرین وزنه مصرف کردند .در پایان تحقیق هر دو گروه حجم عضله و قدرت عضله توسعه یافته را نشان دادند،تفاوتی بین دو گروه نبود .

همچنین مطالعات اضافی نشان دادند که آن تاثیری بر حجم عضله و اجرای آن ندارد.با این حال بعضی پژوهش ها گزارش کرده اند که مکمل گلوتامین ممکن است درد عضله را کاهش دهدو ریکاوری را بعد از ورزش شدید بهبود بخشد.در حقیقت یک مطالعه یافته است که گلوتامین یا کربوهیدرات های گلوتامین پلاس میتواند به کاهش نشانگر خونی خستگی در مدت دو ساعت دویدن کمک کند آم همچنین برای تلاش برای افزایش عملکرد ایمنی ورزشکاران استفاده شده است اما نتایج متغییر است.پژوهش های دیگری یافته است آن ریکاوری ذخایر کربوهیدرات (گلیکوژن)در عضله هنگامی که به کربوهیدرات ها و آمینواسیدهای خاص اضافه میشودبهبود نمیبخشد.در پایانمدرکی وجود ندارد که این مکملها مزایایی برای کسب عضله یا قدرت فراهم میکند.پشتیبانی های محدودی برای تاثیرات دیگر وجود دارد ،اما تحقیقات بیشتری نیاز است .

اضافه کردن گلوتامین به یک رژیم غذایی معین ممکن است باعث تغییرات گوناگونی در جذب ها و پردازش های آمینواسیدها میشود.هنوز تاثیرات طولانی مدت این تغییرات ناشناخته هستند.بنابراین اطلاعات زیادی در مورد مکمل طولانی مدت نیاز است .بخصوص وقتی دوزهای بالا مصرف میشود.ممکن است که مکمل های گلوتامین وقتی شما غذاهای حیوانی میخورید ،رژیم پرپروتئین،همان تاثیرات را در مقایسه با غذای گیاهی رژیم کم پروتئین نداشته باشند.اگر شما رژیم غذایی گیاهی را پیروی میکنید با محتوی گلوتامین کم ،شما ممکن است بتوانید مکمل های هنگامی که هنوز اندازه ی روزانه نرمال از آن دریافت میکنیدمصرف کنید.اگر شما تصمیم گرفتید که مکمل گلوتامین مصرف کنید احتمالا بهتر است با دوز محافظه کارانه 5گرم در روز شروع کنید.خلاصه:مصرف گلوتامین موجود در غذاها،همچنین استفاده کوتاه مدت  از مکمل ها ایمن است.با این حال مکمل های گلوتامینمیتوانند بر نحوه ی پردازش آمینواسید توسط بدن شما تاثیر بگذارند.مطالعات بیشتری برای استفاده طولانی مدت نیاز است.

خط پایان

گلوتامین یک آمینواسید است که در دو شکل وجود دارد :ال گلوتامین و دی گلوتامین.

ال گلوتامین یک شکل مهم است که به صورت طبیعی در بدن تولید میشود و در بسیاری از غذاها یافت میشود.تخمین زده میشود که یک رژیم غذایی معمولی 3تا6گرم را شامل میشود.آن سوخت را برای ایمنی و سلول های روده فراهم میکند و کمک میکند به ؟کردن ارتباط در روده.

در طول زمان وقتی بدن شمانمیتواند اندازه های بهینه را تولید کند مانند در طول آسیب یا بیماری سخت ،مکمل با آن ممکن است برای سلامت ایمنی وریکاوری مفید باشد .گلوتامین همچنین مکررا به عنوان مکمل های ورزشی استفاده میشود،اماتحقیق های بیشتر اثربخشی آن را پشتیبانی نمیکند.مکمل به نظر میرسد در دوره ی کوتاه مدت ایمن باشد اما تحقیقهای بیشتری برای اثرات طولانی مدت آن نیاز است.قبل از مصرف مکمل گلوتامین در نظر بگیرید که آیا دلیل مصرف آن با شواهد خطی تایید میشود یا خیر.

malmir

دیدگاهتان را بنویسید